Kontakt

Konfliktpunkt . – Business Mediation
Jan Koch
zertifizierter Fachmediator nach MKBauImm-Standard
zertifizierter Mediator nach ZMediatAusbV

Deutschherrnstraße 37 | 90429 Nürnberg
Telefon +49.911.21 65 04 50
Mobil +49.177.50 35 297
Mail jan.koch@konflikt-punkt.de